betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden


Vermeulen & De Fouw werken met de algemene betalingsvoorwaarden zoals opgesteld door de beroepsverening van psychologen (NIP) en zoals gedeponeerd (depotnummer 117/2000) bij de griffie van de Arrondissementsbank te Amsterdam. De voorwaarden kunt u hieronder vinden. Op verzoek zal kosteloos een exemplaar worden toegezonden.


NIP Postbus 9921 1006 AP Amsterdam tel. (020) 4106222 e-mail: info@psynip.nl


Algemene betalingsvoorwaarden NIP


1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog1 en de cliënt.


2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.


3. Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.


4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.


5. De psycholoog is in het hiervóór onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.


Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder
depotnummer 117/2000.
1 Met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd, danwel diegene die als gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.