kwaliteitsstatuut uptodate

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden, betreffende Eric Vermeulen.


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. Algemene informatie


1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Dhr. E. Vermeulen
BIG-registraties: 69057751516
Overige kwalificaties: Psychotherapeut (69057751516), GZ-psycholoog (49057751525), Cognitief
Gedragstherapeut (Lid VGCT); psycholoog-NIP
Basisopleiding: universitair psychologie; postdoctoraal: Gezondheidszorgpsycholoog en
Psychotherapeut
AGB-code persoonlijk: 94006994
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Vermeulen & De Fouw, Praktijk voor eerstelijnspsychologie en psychotherapie,
Vermeulen
E-mailadres: info@vermeulenendefouw.nl
KvK nummer: 24477083
Website: www.vermeulenendefouw.nl
AGB-code praktijk: 94056353


2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz


3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):


Aandachtsgebieden en type klachten:
Vermeulen & De Fouw werkt voor volwassenen met psychische problemen. Er zijn diverse psychische en emotionele klachten die u in uw dagelijks functioneren kunnen belemmeren. Wij behandelen o.a.stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen, trauma, eetstoornissen, stoornissen in de impulsbeheersing, allen al dan niet in combinatie met
persoonlijkheidsproblematiek.


Behandelvorm:
Vermeulen & De Fouw bieden integratieve psychotherapie aan, met een nadruk op cognitieve
gedragstherapie. Integratieve therapie wordt gedefinieerd als 'het al dan niet in combinatie, op een
verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van
behandeling'. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die
in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.
In de praktijk betekent dit dat interventies uit diverse richtingen met algemene therapiefactoren
worden gecombineerd met een basis van cognitieve gedragstherapie. Wij werken conform
bestaande multidisciplinaire richtlijnen, zorgpaden en ‘evidence based’ zorgprogramma’s (zoals
omschreven door het Trimbos instituut), alsmede 'best practise', aangepast aan de persoonlijke
situatie van de cliënt.


4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: Drs. E. Vermeulen
BIG-registratienummer: 69057751516
Medewerker 2
Naam: Drs. E. Vermeulen
BIG-registratienummer: 49057751525


5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Er is een samenwerkingsovereenkomst en frequente samenwerking met de volgende GZpsycholoog/
Psychotherapeut:
Mw. Drs. P.J. de Fouw, GZ-psycholoog/Psychotherapeut, BIG 29051455216
Er is een samenwerkingsovereenkomst met huisarts(en) van de volgende praktijken:
Huisartspraktijk Berden: Leeuwenburg 12, 2804 WN Gouda;
Huisartsenpraktijk Hackeng Bakker: van Hogendorpplein 37, 2805 BM Gouda;
Huisartsenpraktijk Stoffer en Blackstone: Willem en Marialaan 70, 2805 AS Gouda
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
consultatie
Afstemming over de diagnose en/of behandeling
Op- en afschaling
Medicatie overleg
Crisissituaties
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen tijdens kantoortijden rechtstreeks contact opnemen met de regiebehandelaar of
diens waarnemer.
Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend en feestdagen terecht bij de huisartsenpost. In
overleg met de huisartsenpost kan besloten worden om contact op te nemen met de GGZ crisisdienst
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt. In geval van crisis wordt door behandelaar of
patiënt zelf contact opgenomen met de huisarts. Via de huisarts kan zo nodig een GGZ crisisdienst
worden ingeschakeld of kan de patiënt worden doorverwezen naar een SEH.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.vermeulenendefouw.nl/kwaliteitsstatuut.html


7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: http://vermeulenendefouw.nl/kosten%20mobiel/index.html


8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.lvvp.info/voor-clienten/wet-enwregelgeving/


9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via
LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus
3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per
mail aan Klacht&Company.
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
De Geschillencommissie Zorg in Den Haag
Link naar website:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Mw. P.J. de Fouw, Psychotherapeut/ GZ-psycholoog
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt


11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://vermeulenendefouw.nl/index.html


12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Vermeulen & De Fouw is een samenwerkingsverband van twee zelfstandig gevestigde therapeuten
(beiden regiebehandelaar), Eric Vermeulen en Johanna de Fouw, in een gezamenlijk pand.
Vermeulen & De Fouw zijn ieder zelfstandig bevoegd behandelaar en beiden wettelijk geregistreerd
in het BIG-register als psychotherapeut en tevens als gezondheidszorgpsycholoog. Deze registratie
houdt in dat wordt voldaan aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening.
De zelfstandige vestiging van ieder van hen garandeert een duidelijke basis wat betreft
praktijkvoering: u heeft te maken met uw eigen behandelaar die middels eigen praktijkvoering uw
aanspreekpunt is en verantwoordelijkheid draagt zowel de kwaliteit als het proces van uw
behandeling.
U krijgt dus tijdens uw behandeling steeds te maken met dezelfde regiebehandelaar die goed op de
hoogte is van uw persoonlijke situatie. Vermeulen en De Fouw zijn gevestigd in een gezamenlijk pand
en werken intensief samen. Dit heeft voor u vele voordelen, zoals kortere wachttijden, betere
aanpassing aan uw agenda, en bundeling van deskundigheid.
Aanmelden kan via het contactformulier op de website, via email (link naar contactpagina op
website), of telefonisch (link naar contactpagina op website) door het inspreken van de voicemail. Er
wordt altijd telefonisch contact opgenomen door dhr. E. Vermeulen of Mw. P.J De Fouw. In dit
telefonisch contact wordt een eerste inschatting gemaakt ten aanzien van de klachten en of er
sprake is van exclusiecriteria. Ook wordt de verdere procedure besproken en is er gelegenheid om
vragen van de cliënt te beantwoorden. De intake wordt door de eigen regiebehandelaar gedaan, die
vervolgens ook de eigen vaste hulpverlener is. Meestal is dit ook de behandelaar die telefonisch
contact heeft gezocht.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja


13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: E. Vermeulen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
In het algemeen niet. Indien nodig: consultatie Mw. P.J. de Fouw.


14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: E. Vermeulen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: E. Vermeulen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Door de voortgang te bespreken, o.a. middels tussentijdse evaluaties. Indien van toepassing en met
instemming van de patiënt worden belangrijke naasten in de sessie uitgenodigd. Verder kan
bespreken van het beloop van de behandeling ook altijd ad hoc, bijvoorbeeld naar aanleiding van
vragen van cliënt/ patiënt, op initiatief regiebehandeling, naar aanleiding van ROM, etc.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Tussentijds evaluaties (voortgangsbespreking behandelplan);
ROM afname en bespreking daarvan;
Voortgang van cliënt/ patiënt kan in intervisie besproken worden;
Verder wordt de voortgang in sessies waargenomen, bijvoorbeeld door regelmatig te vragen hoe het
gaat met cliënt op een schaal van 0 (slechtste moment) en 10 (behandeling is niet meer nodig).
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens
aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): http://vermeulenendefouw.nl/contractsbg.html
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Minimaal eens per jaar.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Bij tussentijdse en eindevaluatie wordt dit standaard besproken als vast onderwerp.
Bij afloop van de behandeling tevens middels een meetinstrument: CQI


15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja


16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: E. Vermeulen
Plaats: Utrecht
Datum: 12-03-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja


Do You

Need Help?