Kosten

Kosten
Uw verzekeraar
Behandelingen worden volledig vergoed door uw verzekeraar vanuit uw basispakket (mits u een geldige huisartsverwijzing hebt). Dit geldt voor behandelingen in zowel de generalistisch basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ (voor uitleg zie verderop deze pagina). Vermeulen & De Fouw hebben contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars.Voor de verzekeraars die onder Menzis vallen hebben we per 2019 uitsluitend een contract voor de gespecialiseerde zorg: de reden hiervoor is de het gecombineerde contract dat Menzis aanbiedt geen recht doet aan de instroom die onze praktijk heeft, en beperkend werkt voor mensen die meer zorg nodig hebben. Met allle overige verzekeraars zijn contracten afgesloten voor zowel de generalistisch basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ.Volledigheidshalve wijzen we u er op dat er in de basiszorgverzekering een verplicht of vrijwillig eigen risico geldt voor een groot aantal medische ingrepen. Psychologische behandeling en psychotherapie vallen daar ook onder. Het wettelijk verplichte eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen, tenzij dit al (gedeeltelijk) voor andere medische behandelingen is ingehouden. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor nadere informatie over vergoeding van uw behandeling.Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding door uw verzekeraar. Het gaat daarbij vooral om aanpassingsstoornissen en 'andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn', de zogenoemde V-codes. Mocht dat het geval zijn, dan stellen wij u daar vooraf van op de hoogte. Uw intake wordt altijd vergoed, mits u een geldige verwijsbrief heeft. Het tarief voor dit zogenaamde overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg, het OZP tarief kunt u verderop vinden (onder 'particulier tarief').Indien de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, dan heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts. De huisarts is degene die u gericht verwijst: naar óf de generalistische basis-ggz óf de gespecialiseerde ggz. 
Behandeling in de basis generalistische ggzDe huisarts kan u doorverwijzen naar de basis generalistische ggz als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problemen (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch. Behandeling in de gespecialiseerde ggz


Zijn de problemen complexer dan verwijst uw huisarts u naar de gespecialiseerde ggz waar ook langerdurende behandeling mogelijk zijn.Particulier tarief


Het particulier tarief voor zelfbetalers of niet vergoede zorg (OZP-tarief) bedraagt € 105.25 per sessie van 45 minuten (consult is 45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd, totaal 60 minuten). Dit is het tarief dat voor 2019 is vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit. Sommige werkgevers zijn bereid een aantal therapiesessies te vergoeden. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met uw werkgever en/of uw arbo-arts. Bij Vermeulen & De Fouw zijn ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van bedrijfspsychologische hulpverlening aanwezig.No show


Als u een afspraak niet of niet tijdig (24 uur van tevoren, alleen werkdagen mee gerekend) afzegt, komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). Vermeulen & De Fouw hanteren niet het volledig tarief, maar houden voor no show een vergoeding van €45,- aan.Op alle betalingen zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing, depotnummer (117/2000) bij de griffie van de Arrondissementsbank te Amsterdam. Op verzoek zal kosteloos een exemplaar worden toegezonden.