Kosten

Kosten
Uw verzekeraar
Behandelingen worden volledig vergoed door uw verzekeraar vanuit uw basispakket (mits u een geldige huisartsverwijzing hebt). Dit geldt voor behandelingen in zowel de generalistisch basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ (voor uitleg zie verderop deze pagina). Vermeulen & De Fouw hebben contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars.


Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar door loopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan bij uw behandelaar of de nieuwe zorgverzekeraar in het nieuwe kalenderjaar wordt vergoedt.


Volledigheidshalve wijzen we u er op dat er in de basiszorgverzekering een verplicht of vrijwillig eigen risico geldt voor een groot aantal medische ingrepen. Psychologische behandeling en psychotherapie vallen daar ook onder. Het wettelijk verplichte eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen, tenzij dit al (gedeeltelijk) voor andere medische behandelingen is ingehouden. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor nadere informatie over vergoeding van uw behandeling.Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding door uw verzekeraar. Het gaat daarbij vooral om aanpassingsstoornissen en 'andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn', de zogenoemde V-codes. Mocht dat het geval zijn, dan stellen wij u daar vooraf van op de hoogte. Uw intake wordt altijd vergoed, mits u een geldige verwijsbrief heeft. Het tarief voor dit zogenaamde overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg, het OZP tarief kunt u verderop vinden (onder 'particulier tarief').Indien de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, dan heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts. De huisarts is degene die u gericht verwijst: naar óf de generalistische basis-ggz óf de gespecialiseerde ggz. Momenteel werkt de verzekerde zorg met het zogenaamde zorgprestatiemodel. Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het huidige model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. 


De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.


Wat staat er op de rekening?
U kunt op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat ook de zorgvraagtypering.


Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.


Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen.
  • heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.


Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Er wordt uitgegaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. 


Wat gebeurt er met uw eigen risico?

In de huidige situatie wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. 
Behandeling in de basis generalistische ggzDe huisarts kan u doorverwijzen naar de basis generalistische ggz als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problemen (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch. Behandeling in de gespecialiseerde ggz


Zijn de problemen complexer dan verwijst uw huisarts u naar de gespecialiseerde ggz waar ook langerdurende behandelingen mogelijk zijn.Particulier tarief


Het particulier tarief voor zelfbetalers of niet vergoede zorg (niet-basispaketzorg, voorheen ovp-tarief) bedraagt € 176.32 per sessie van 60 minuten (consult is 60 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd, totaal 75 minuten). Dit is conform het tarief dat voor 2023 is vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit. Sommige werkgevers zijn bereid een aantal therapiesessies te vergoeden. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met uw werkgever en/of uw arbo-arts. Bij Vermeulen & De Fouw zijn ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van bedrijfspsychologische hulpverlening aanwezig.No show


Als u een afspraak niet of niet tijdig (24 uur van tevoren, alleen werkdagen mee gerekend) afzegt, komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). Vermeulen & De Fouw hanteren niet het volledig tarief, maar houden voor no show een vergoeding van €55,- aan.Op alle betalingen zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing, depotnummer (117/2000) bij de griffie van de Arrondissementsbank te Amsterdam. Op verzoek zal kosteloos een exemplaar worden toegezonden.