privacy statement nieuw

TOELICHTING OP PRIVACYSTATEMENT Dhr. E. Vermeulen en Mw. P.J. de Fouw


Als cliënt vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens toe. Om u ervan te verzekeren dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld voldoen wij aan de regels die de wetgever daar aan stelt. Vanaf 25 mei 2018 is belangrijke Europese wetgeving ingegaan, de zogenaamde AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een EU-wetgeving waarin het verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens vastgelegd is. Het bestaat uit gegevensbescherming principes en voorwaarden waaraan voldaan met worden wanneer persoonlijke gegevens verwerkt worden. Het zal duidelijk zijn dat dat in de ggz meer dan in andere sectoren gevoelig ligt: men spreekt hier dan ook van ‘bijzondere persoonsgegevens'. Daarnaast blijft alle relevante Nederlandse wetgeving die van toepassing is op zorgactiviteiten van kracht. Denk aan Wet kwaliteit Klachten en geschillen zorg (Wkkgz), wet BIG, Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet Meldplicht Datalekken, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), Wet Burgerservicenummer in de zorg (BSNz), Wet Marktordering Gezondheidszorg (WMG). Daarnaast houden wij ons uiteraard volgens de Beroepscode voor psychotherapeuten.


Vermeulen & De Fouw is een samenwerkingsverband van twee zelfstandig gevestigde therapeuten, Eric Vermeulen en Johanna de Fouw, in een gezamenlijk pand. Vermeulen & De Fouw zijn ieder zelfstandig bevoegd behandelaar en beiden wettelijk geregistreerd in het BIG-register als psychotherapeut en tevens als gezondheidszorgpsycholoog. Deze registratie houdt in dat wordt voldaan aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening.


De zelfstandige vestiging van ieder van hen garandeert een duidelijke basis wat betreft praktijkvoering: u heeft te maken met uw eigen behandelaar die middels eigen praktijkvoering uw aanspreekpunt is en verantwoordelijkheid draagt voor zowel de kwaliteit als het proces van uw behandeling. Dhr. E. Vermeulen en Mw. P.J. de Fouw zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen privacystatement.


PRIVACYSTATEMENT Dhr. E. Vermeulen en Mw. P.J. de Fouw


Dit pricystatement geldt voor zowel voor Dhr. E. Vermeulen als Mw. P.J. de Fouw afzonderlijk: beiden dragen hun eigen verantwoordelijkheid als verwerkingsverantwoordelijke conform AVG. In dit privacystatement wordt dit weergegeven door het ‘/’ teken tussen beide namen, als volgt: Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw.Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw , gevestigd te Gouda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24477083 (E. Vermeulen)/…… (P.J. De Fouw) , hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


1.Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  persoonsgegevens verwerkt:

a.(potentiële) patiënten;

b.bezoekers aan de praktijk van Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw ;

c.bezoekers van de website www.vermeulenendefouw.nl;

d.deelnemers aan bijeenkomsten van Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw ;

e.alle overige personen die met Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  contact opnemen of van wie Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  persoonsgegevens verwerkt.2.Verwerking van persoonsgegevens

Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  verwerkt persoonsgegevens die:

a.een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d.tijdens het gebruik van aangeboden toepassingen via internetportals zoals e-health en ROM door betrokkende zijn verstrekt of gegenereerd.


3.Doeleinden verwerking

Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.het verbeteren van de praktijkwebsite www.vermeulenendefouw.nl; 

d.het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e.het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.


4.Rechtsgrond

Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


5.Verwerkers

Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  persoonsgegevens verwerken. Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.


6.Persoonsgegevens delen met derden

Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


7.Doorgifte buiten de EER

Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


8.Bewaren van gegevens

Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.


9.Wijzigingen privacystatement

Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


10.Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  door een e-mailbericht te sturen naar info@vermeulenendefouw.nl.


Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Dhr. E. Vermeulen/ Mw. P.J. de Fouw  door een e-mailbericht te sturen naar info@vermeulenendefouw.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Do You

Need Help?